Esas Sözleşme

Kuruluş

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1- Park Holding A.Ş.                                                                                                         T.C. Uyruklu

Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul

2- İmisk İthalat İhracat Ticaret ve Nak. A.Ş.                                                   T.C. Uyruklu

Rüzgarlı Bahçe Mah. Ardıç Sokak Acarlar İş Merkezi

F Blok, No:3 Kat:7 Kavacık-Beykoz/İstanbul

3- Turgay Ciner                                                                                                                  T.C. Uyruklu

Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul

4-  Fuat Miskavi                                                                                                                 T.C. Uyruklu

Gürcü Kızı Cad. Yanyol Sokak Naile Sultan Sitesi

A Blok D: 3- 4 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul

5-  Nedim Şener                                                                                                               T.C. Uyruklu

Göztepe Mah. Hisar Evleri Zambak Sok. No:34/1 Beykoz/İstanbul

 Şirketin Unvanı

Madde 2- Şirketin unvanı “Denmar Depoculuk Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.

 Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 3- Şirketin merkezi Artvin İli, Hopa İlçesidir. Adresi Ortahopa Mahallesi Liman Caddesi Hopa Limanı İdare Binası Kat:3 No:7 Hopa-Artvin’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

 Şirketin Süresi

Madde 4- Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

Şirketin Amaç Ve Konusu

Madde 5-

A. Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapabileceği işler şunlardır:

1- Her türlü malın depolanması ve saklanması için depo, ardiye, hangar, antrepo gibi kapalı ve açık tesisler inşa etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek.

2- Kamu, özel ve tüzel kurum ve kişilere ait depo, ardiye, antrepo ve hangarları kiralamak, bunları işletmek ya da işlettirmek,

3- Soğuk hava depoları kurmak, işletmek ya da işlettirmek,

4- Her nevi malın taşınması ile ilgili kara, deniz ve hava taşıtları ile ilgili taşıma filoları kurmak, nakliye ve taşımacılık faaliyetinde bulunmak,

5-Yükleme, boşaltma ve servis hizmetlerinde bulunmak,

6- Kara, deniz ve hava taşıtları ile ilgili akaryakıt ve servis istasyonları kurmak, bunları işletmek ya da işlettirmek,

7- Kara, deniz, hava taşıtları ve kuracağı ya da işleteceği tesisler ile ilgili her türlü makina, ekipman, taşıma ve nakliye araç ve gereçleri ile bunların yedek parça, aksam ve teferruatlarının ithalini ve ticaretini yapmak,

8-Ulaştırma Bakanlığı’nca çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapmak.

B. Şirket yukarıda belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili olarak;

1- Menkul mal, gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret unvanı, işletme adı, alameti farika, patent, marka, model, resim, know how, good will royalty v.s. gibi) satar, satın alır, teminatta rehine alır ve verir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir,

2-Şirket amaçlarının ve konularının gerçekleşebilmesi için leyh ve aleyhte olmak üzere ipotek alıp verebilir, değiştirebilir, çözebilir,

3- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayilik, alıp verebilir, ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat, alıp verebilir, konusu ile ilgili ihracat, ithalat, mutemetlik yapabilir, mutemetlik verebilir,

4- Şirket konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, gerçek ve tüzel kişilerle süreli ya da süresiz mukavele, anlaşma, işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olabilir,

5-Özelleştirme idaresinin özelleştirme kapsamındaki işletmelerine teklif vermek, bu tür işletmelerin ihalelerine katılmak, bunların revizyon ve modernizasyonlarını yapmak, bunları işletmek veya işlettirmek,

6-Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir,

7- Şirket yurt içinde ve dışında şube, işletme tesisleri ile pazarlama üniteleri açabilir, temin ettiği mamüllerin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyona iştirak edebilir,

8- Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işler Şirket Genel Kurulunun tasvibi ve Ticaret Siciline tescil edilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sermaye

Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 1.- (bir) Türk Lirası değerde 15.700.000 adet hisseye ayrılmış 15.700.000 (Onbeşmilyonyediyüzbin) Türk Lirası’dır. Şirketin bu sermaye artırımından önceki 9.300.000.-TL’lik sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 6.400.000.-TL sermayenin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan bu sermayenin tamamı, işbu sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde, ödenecektir. Ayrıca sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunca alınacak kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce de istenebilir. Bu husustaki ilanlar Şirket Ana Sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

Hisse Senetleri

Madde 7-

Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilemez. Hisse senetleri, birlik, onluk, yüzlük ve binlik kupürler halinde ihraç edilir.

Tahvil İhracı

Madde 8-

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuatın sair hükümlerine uygun şekilde genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 9-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç en çok dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil ve İlzamı

Madde 10-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili yöneticilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu salahiyetlerinin bir bölümünü veya tamamını müdürlere verebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü

Madde 11

Şirket yönetim kurulu seçildikten sonra toplanarak başkan ve üyelerini seçer.

Murakıplar ve Görevleri

Madde 12-

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Murakıplar, T.T.K’nun ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul

Madde 13

A-Davet Şekli- Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

B-Toplantı Vakti- Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C-Oy Verme ve Vekil Tayini- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

D- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı – Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

E-Toplantı Yeri-  Genel Kurullar Şirket Yönetim merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmek kaydıyla yurdun herhangi bir ilinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 14-

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan

Madde 15-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397. ve 438. madde hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi

Madde 16-

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tesbiti ve Dağıtımı

Madde 17-

Şirketin masrafları ile muhtelif amortisman karşılıkları, ücret, prim, ikramiyeler, umum müdürlüğe veya herhangi bir vazifeye memur edilen kimselere tahsis edilen miktarlar gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması gereken miktarlar hesap senesi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle hasıl olan safi kardan Kurumlar Vergisi indirildikten sonra;

a)       Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyarınca %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b)       Hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 nispetinde birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.

c)       Kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 no.lu bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi

Madde 18-

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20’sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz. T.T.K.’nun 466-467. hükümleri saklıdır.

Kanuni Hükümler

Madde 19-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.